DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vedtekter

 Vedtekter for DIS-Troms

Vedtatt på årsmøtet 28.02.2002
Revidert på årsmøtet 12.02.2003
Godkjent av DIS-Norges styre 24.03.2003

§1 Navn

DIS-Troms er et lokallag i Troms av DIS-Norge.
DIS står for Databehandling i Slektsforskning.

§2 Formål

Lokallagets formål er å gi DIS-Norges medlemmer lokale tilbud og tjenester ved å:

 • skape et lokalt forum for slekts- og personalhistorie, ved hjelp av databehandling og Internett.

 • spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt område.

 • å stimulere arbeid med koordinering og organisering av genealogisk kildemateriale.

§3 Nøytralitet

Lokallaget er nøytral i forhold til religion og politikk. Lokallaget opptrer uten økonomiske interesser hva angår maskin- eller programvare.

§4 Medlemskap og tilknytning

Medlemskap i DIS-Norge kan kun tegnes av privatpersoner. Medlemmet blir automatisk tilknyttet det lokallaget som dekker medlemmets postadresse. Hvis medlemmet ønsker å være tilknyttet et annet lokallag, må DIS-Norge informeres om dette på fastlagt måte.

§5 Kontingent

Medlemskontingenten i DIS-Norge kreves inn sentralt. Lokallaget får overført midler fra foreningen som en andel av foreningens kontingent, basert på antall betalende medlemmer med tilknytning til lokallaget. Reglene for dette fastsettes av DIS-Norges landsmøte.

§6 Styret

DIS-Troms ledes mellom årsmøtene av et styre på 3-5 medlemmer:

 • leder

 • nestleder

 • sekretær

 • kasserer

 • øvrige styremedlemmer

I tillegg velges 1-2 varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme saken. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for 2 år, unntatt lederen som velges for 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

§7 Virksomhet

Lokallagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet lokallaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet lokallaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med møtedokumenter formidles til medlemmer tilknyttet lokallaget og DIS-Norge sentralt minst 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtets saksliste skal inneholde:

 1. Valg av møteleder og referent.

 2. Styrets beretning om siste års virksomhet.

 3. Regnskap med revisors beretning.

 4. Innkomne forslag.

 5. Budsjett.

 6. Valg av:

  • Leder for ett år

  • Styremedlemmer og varamedlemmer for to år

  • Revisor

  • Valgkomité på 2-3 medlemmer

Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for ett annet medlem, for øvrig har de fremmøtte en stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.

Styret i DIS-Norge har anledning til å delta på lokallagets årsmøtet med en representant med talerett.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/5 av medlemmene tilknyttet lokallaget skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. Dersom lokallaget ikke avholder årsmøte som fastlagt i sine vedtekter, kan DIS-Norge innkalle til slikt årsmøte.

Referat fra årsmøtet formidles til medlemmer tilknyttet lokallaget og til DIS-Norge sentralt senest 3 måneder etter møtet. Kopi av årsregnskapet sendes samtidig til DIS-Norge.

Lokallagets styre bestemmer selv om årsmøtekunngjøring, -innkalling og –referat skal formidles via lokallagets nettsted, lokallagets blad eller sendes ut som brev.

§8 Lokale grupper

Lokallaget kan opprette lokale grupper.

Gruppens navn skal alltid være DIS-Troms -<gruppenavn> med samme logo og skrifttype som foreningens.

Det skal alltid angis at det er en gruppe tilknyttet DIS-Norge. Lokallaget vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av DIS-Norges styre. DIS-Norges styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer.

§9 Vedtekter

Lokallagets vedtekter skal være i samsvar med DIS-Norges vedtekter.

Endring av vedtektene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til endringer skal stå i innkallingen til årsmøtet. Før vedtektsendringer trer i kraft, må de godkjennes av DIS-Norge.

§10 Opphør av lokallaget

DIS-Troms kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret fremlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst 3/4 av de fremmøtte medlemmer tilknyttet lokallaget på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning.

Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke fullmakter.

Ved oppløsning tilfaller lokallagets eiendeler DIS-Norge.